Kinh Sách Mật Tông


Bậc Thang Giác Ngộ - Thích Pháp Chánh dịch
Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch
Bồ Đề Tâm Luận - Chân Giác dịch
Cam Lộ Đà La Ni Chú - Quảng Minh dịch
Cánh Buồm Trắng - Giác Niệm dịch
Cuộc Đời Ngài Milarepa - Nhóm Thiện Tri Thức dịch
Đại Luận về Giai Trình của Đạo Giác Ngộ - Nhóm Lamrim Lotsawas dịch [1] [2] [3]
Đại Sư Tông Khách Ba (Tsong Khapa) - Thích Hằng Đạt dịch
Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận - Thích Như Điển dịch
Đèn Soi Nẻo Giác Luận Giải - Thích Nữ Trí Hải dịch
Địa Tạng Bồ Tát - Huyền Thanh tập dịch
Hành Trình Đi Tới Giác Ngộ - Thanh Liên dịch
Hành Trình Giác Ngộ - Đại Nguyệt dịch
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni - Thích Thiền Tâm dịch
Kinh Quán Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni - Thích Thiền Tâm dịch
Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối - Đoàn Phụng Mệnh dịch
Tình Yêu Phổ Quát - Thích Nữ Trí Hải dịch