Kinh Sách Hiển Giáo

 

 

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên - Như Hòa dịch
Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo
- Bảo Thanh Tâm dịch
Ba Trụ Thiền - Đỗ Đình Đồng dịch
Bài Kệ Ca Ngợi Đức Phật A Di Đà - Huyền Thanh dịch
Bài Sám Quý Báu Về Hồng Danh Của Tám Mươi Tám Đức Phật - Huyền Thanh dịch
Bát Thập Bát Phật Đại Sám Hối Văn - Huyền Thanh dịch
Bát Thập Bát Phật Hồng Danh Bảo Sám - Huyền Thanh dịch
Bát Thức Quy Củ Tụng - Quảng Minh dịch
Bich Nham Lục - Chân Nguyên dịch
Bích Nham Lục - Thích Thanh Từ dịch
Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch
Bồ Đề Tâm Luận - Chân Giác dịch
Bồ Đề Tâm Luận - Hồng Như dịch
Bồ Tát Địa Tạng: Những Câu Chuyện Linh Ứng -Thích Như Điển dịch [1] [2] [3]
Bồ Tát Và Tánh Không -Thích Nữ Giới Hương
Bốn Kinh Của Phật Tổ - Thích Huyền Vi dịch giải
Bốn Ngày Trai Của Đại Thừa - Huyền Thanh dịch
Bổn Sự Kinh - Thích Như Điển dịch
Các Tông Phái Đạo Phật - Đoàn Trung Còn dịch
Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Nguyên Chơn dịch
Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Như Hòa dịch
Chư Kinh Tập Yếu - Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch giải
Chứng Đạo Ca - Trúc Thiên dịch
Cuộc Đời Của Milarepa - Nhóm Thiện Tri Thức phát hành
Đại Sư Tông Khách Ba (Tsong Khapa) - Thích Hằng Đạt dịch
Đại Đường Tây Vực Ký - Thích Như Điển dịch
Đại Luận về Giai Trình của Đạo Giác Ngộ - Nhóm Lamrim Lotsawas dịch [1] [2] [3]
Đại Thừa Khởi Tín Luận - Chân Hiền Tâm dịch
Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận - Thích Nhất Chân dịch
Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận - Thích Như Điển dịch
Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn Luận - Tuệ Sỹ dịch chú
Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận - Thích Như Điển dịch
Đạo Phật Vào Thế Kỷ thứ 20 - Ẩn Danh dịch
Đèn Soi Nẻo Giác Luận Giải - Thích Nữ Trí Hải dịch
Địa Trì Luận Bồ Tát Giới Yết Ma - Thích Pháp Chánh dịch
Đường Vào Bồ Tát Hạnh Tập Chú - Thích Pháp Chánh dịch chú
Gậy Kim Cang Hét - Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành
Giới Pháp - Thích Nhất Chân soạn
Giới Tướng - Thích Nhất Chân soạn
Hoa Nghiêm Kinh - Thích Trí Tịnh dịch
Hiền Ngu Kinh - Thích Trung Quán dịch
Hồng Danh Bảo Sám Nghi Thức - Huyền Thanh dịch
Huyền Thoại Duy Ma Cật - Tuệ Sỹ
Huyền Trang: Nhà Chiêm Bái Và Học Giả - Thích Nữ Trí Hải dịch
Hương Quê Cực Lạc - Thích Thiền Tâm dịch
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn - Thích Trí Quang dịch
Kinh Bản Duyên Vãng Sanh Tịnh Độ Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Huyền Thanh dịch
Kinh Bảy Giấc Mộng Của Anan - Huyền Thanh dịch
Kinh Duy Ma Cật - Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch giải
Kinh Duyên Khởi - Huyền Thanh dịch
Kinh Đại Bát Nhã - Thích Trí Nghiêm dịch [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
Kinh Đại Bát Nê Hoàn - Thích Nguyên Hùng dịch
Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già - Thích Nữ Trí Hải dịch
Kinh Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì - Huyền Thanh dịch
Kinh Địa Tạng - Thích Tịnh Trí dịch
Kinh Đức Phật Sắp Vào Niết Bàn Ghi Lại Pháp Trụ - Huyền Thanh dịch
Kinh Hiền Nhân - Thích Hành Trụ dịch
Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Nhập Pháp Giới - Huyền Thanh dịch
Kinh Kim Quang Minh (Ánh Sáng Hoàng Kim) - Thích Trí Quang dịch
Kinh Lăng Già - Phẩm Ngăn Ăn Thịt - Tuệ Khai dịch
Kinh Ngoại Đạo Hỏi Thánh Về Nghĩa Vô Ngã Của Pháp Đại Thừa - Huyền Thanh dịch
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm - Quảng Minh dịch
Kinh Nhân Duyên Chẳng Ăn Thịt Do Tâm Từ Của Nhất Thiết Trí Quang Minh Tiên Nhân - Huyền Thanh dịch
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Thích Thiền Tâm dịch
Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc - Huyền Thanh dịch
Kinh Pháp Hoa Huyền Tán - Thích Chân Thường dịch
Kinh Phật Nói Điềm Tai Vạ Ở Tương Lai - Huyền Thanh dịch
Kinh Phật Nói Pháp Diệt Tận - Huyền Thanh dịch
Kinh Phật Thuyết Dục Tượng Công Đức - Quảng Minh dịch
Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký - Huyền Thanh dịch
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật - Huyền Thanh dịch
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật (Anh Việt đối chiếu) - Thích Thiền Tâm dịch
Kinh Tạp A Hàm - Thích Đức Thắng dịch [1] [2] [3]
Kinh Tăng Chi Bộ - Thích Minh Châu dịch
Kinh Tăng Nhất A Hàm - Thích Đức Thắng dịch
Kinh Tất Đàm Phân Đà Lợi - Huyền Thanh dịch
Kinh Tiểu Bộ - Thích Minh Châu dịch [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Kinh Trung A Hàm - Tuệ Sỹ dịch [1] [2] [3]
Kinh Trung Bộ - Thích Minh Châu dịch
Kinh Trường A Hàm - Tuệ Sỹ dịch chú
Kinh Trường Bộ - Thích Minh Châu dịch
Kinh Tương Ưng Bộ - Thích Minh Châu dịch
Kinh Tỳ Kheo Muốn Tự Sát Vì Muốn Tránh Tiếng Xấu Về Người Nữ - Huyền Thanh dịch
Kinh Ưu Pha Di Đọa Xá Ca - Huyền Thanh dịch
Kinh Vị Trời Thỉnh Hỏi - Huyền Thanh dịch
Kinh Viên Giác Lược Thích - Thích Trung Quán dịch
Kinh Vô Cấu Xưng - Thích Nữ Tịnh Nguyên dịch
Kinh Vô Tự Bảo Khiếp - Huyền Thanh dịch
Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ - Huyền Thanh dịch
Lễ Bát Thập Bát Phật Hồng Danh Bảo Sám - Huyền Thanh dịch
Liên Trì Cảnh Sách - Thích Quảng Ánh dịch
Long Thơ Tịnh Độ Văn - Thích Hành Trụ dịch
Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ - Minh Chánh dịch
Luận Đại Trượng Phu - Thích Trí Quang dịch
Lương Hoàng Sám Pháp Nghi Thức - Quảng Minh dịch
Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối - Đoàn Phụng Mệnh dịch
Mười Danh Hiệu Phật - Thích Nhất Chân soạn
Na Tiên Tỳ Kheo Kinh - Cao Hữu Đính dịch
Nghi Thức Thọ Bồ Đề Tâm Giới - Huyền Thanh dịch
Nghĩa của Tâm Bồ Đề - Huyền Thanh dịch
Nghi Thức Phát Tâm Bồ Đề - Thích Nhất Chân dịch
Nghi Thức Sám Hối Kinh Kim Quang Minh - Quảng Minh dịch
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia - Thích Đổng Minh
Nhập Hạnh Bồ Tát - Nguyên Hiển dịch
Nhất Mộng Mạn Ngôn (Luật Sư Kiến Nguyệt Tự Truyện) - Thích Pháp Chánh dịch
Nhị Khóa Hiệp Giải (Nghi Thức Thí Thực) - Thích Khánh Anh dịch
Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh - Thích Minh Tuệ soạn
Niệm Phật Tam Muội - Huyền Thanh dịch
Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn - Thích Trí Quang dịch
Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn - Thích Trí Tịnh dịch
Phạm Võng Bồ Tát Giới Dịch Giải - Thích Trí Quang dịch giải
Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Ký - Thích Trí Minh dịch [1] [2]
Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ - Thích Nữ Trí Hải dịch
Pháp Môn Lạy Phật - Thích Trí Hoằng
Pháp Yếu Tu Hành - Thích Thiền Tâm
Phát Bồ Đề Tâm - Thích Nữ Giác Anh dịch
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận - Thích Nhất Chân dịch
Phát Bồ Đề Tâm Luận - Quảng Minh dịch
Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh - Như Hòa dịch
Phật Giáo Nhơn Gian Của Pháp Môn Tịnh Độ - Minh Chánh dịch
Phật Giáo Và Cuộc Sống - Thích Hạnh Bình dịch
Phật Nói Kinh Ba Lần Chuyển Pháp Luân - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Báo Ân Phụng Bổn - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Bát Quan Trai - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Bốn Phẩm Pháp Môn - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Bốn Vị Thiên Vương - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Bốn Vô Sở Úy - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Bồ Tát Tu Hành Bốn Pháp - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Chư Phật - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Chuyển Pháp Luân - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hóa Văn Thù Sư Lợi Hỏi Pháp - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm - Huyền Thanh dịch [1] [2] [3]
Phật Nói Kinh Danh Hiệu Của Tám Linh Tháp Lớn - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Đế Thích Sở Vấn - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Di Lặc Hạ Sanh - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Giới Đức Hương - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Gốc Rễ Của Các Pháp - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Khó Báo Đáp Ân Cha Mẹ - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Năm Uẩn Đều Trống Không - Huyền Thanh
Phật Nói Kinh Người Con Của Thiện Sinh - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Người Con Hiếu Thảo - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Nhân Duyên Việc Lớn Lợi Ích Của Danh Hiệu Vô Lượng Thọ - Huyền Thanh
Phật Nói Kinh Pháp Ấn - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Tám Con Đường Chính Đúng - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Tam Quy Ngũ Giới Tu Tâm Yếm Ly Công Đức - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Tên Một Trăm Đức Phật - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Thánh Pháp Ấn - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Thập Vãng Sinh A Di Đà Phật Quốc - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Thi Ca La Việt Lễ Sáu Phương - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội - Huyền Thanh dịch [1] [2]
Phật Nói Kinh Tinh Xá Đầu Voi - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Tu Đạt - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Vô Lượng Môn Vi Mật Trì - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Kinh Vô Lượng Thọ - Huyền Thanh dịch [1] [2]
Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn - Huyên Thanh dịch
Phật Nói Trai Kinh - Huyền Thanh dịch
Phật Nói Văn Lễ Sám Tên Của Ba Mươi Lăm Vị Phật - Huyền Thanh dịch
Phát Tâm Bồ Đề - Hồng Như dịch
Phật Thuyết A Di Đà Kinh (Với Đồ Hình Minh Hoạ) - Huyền Thanh dịch
Phật Thuyết Kinh Cam Lộ Đà La Ni Chú - Quảng Minh dịch
Phật Thuyết Kinh Diệt Tội Trường Thọ Và Thần Chú Bảo Hộ Hài Nhi - Không Trú dịch
Phổ Hiền Bồ Tát Phát Nguyện Văn - Huyền Thanh dịch
Phổ Môn Phẩm - Huyền Thanh dịch
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Tứ Thiếp Sớ - Thích Pháp Chánh dịch
Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Pháp Môn - Huyền Thanh dịch
Quán Thế Âm Bồ Tát Quy Y Phát Nguyện Kệ Văn - Huyền Thanh dịch
Quy Nguyên Trực Chỉ - Nguyễn Minh Tiến dịch giải
Quy Y Tam Bảo Và Năm Giới - Thích Nữ Giới Hương
Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư - Thích Thiền Tâm
Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục - Thích Pháp Chánh dịch
Tâm Và Ta - Thích Trí Siêu
Tân Tập Dục Tượng Nghi Quỹ - Quảng Minh dịch
Tây Phương Hiệp Luận - Thích Trí Thông dịch
Tây Phương Yếu Quyết - Thích Thông Hùng dịch
Thành Duy Thức Luận - Tuệ Sỹ dịch chú
Thắng Man Giảng Luận - Tuệ Sỹ
Thập Nhị Môn Luận - Thích Nhất Chân dịch
Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận - Thích Pháp Chánh dịch
Thiền Uyển Tập Anh - Lê Mạnh Thát
Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo - Tuệ Sỹ dịch
Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh - Hồng Như dịch
Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp - Thích Minh Tuệ
Trung Luận - Thích Thiện Siêu dịch
Trung Luận Và Hồi Tránh Luận - Đỗ Đình Đồng dịch
Trung Quán Kim Luận - Thích Nguyên Chơn dịch
Trung Quán Luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch
Trùng Đính Tây Phương Công Cứ - Như Hòa dịch
Truyện Lục Tổ Huệ Năng - Thích Pháp Chánh dịch
Tư Tưởng Tịnh Độ Tông - Thích Như Điển
Tư Tưởng Xã Hội Trong Phật Giáo Nguyên Thỉ - Thích Chơn Trí dịch
Từ Bi Tam Muội Thủy Sám - Thích Huyền Dung dịch
Tự Điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam - Lê Mạnh Thát chủ biên [1] [2]
Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập - Nguyển Văn Nhàn dịch
Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập - Thích Tịnh Nghiêm dịch
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu - Huyền Thanh dịch
Vấn Đáp Giữa Hai Ngài Cưu La Ma Thập Và Tuệ Viễn - Thích Nhất Chân dịch
Vạn Thiện Đồng Quy Tập - Thích Minh Thành dịch
Vãng Sanh Lễ Tán Kệ - Huyền Thanh dịch
Văn Thù Bồ Tát Quy Y Phát Nguyện Kệ Văn - Thích Nhất Chân
Vòng Luân Hồi - Thích Nữ Giới Hương
Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sinh Kệ - Huyền Thanh dịch
Ý Nghĩa Của Ngũ Uẩn - Thích Nhất Chân
Ý Nghĩa Tạo Tượng Phật - Thích Nhất Chân